Obyčeje s vazbou na konkrétní dny nebo období v průběhu kalendářního roku (výroční obyčeje) náleží ke starobylým kulturním fenoménům. Jsou výrazem a odrazem řádu té které formy lidské civilizace. Jakožto historický jev se vyznačují až překvapující stabilitou. Do naší současnosti se přenesly z nejrůznějších důvodů a v různých modifikacích, a to především prostřednictvím tradice, ale také díky schopnosti tradiční kultury přijímat nové podněty a přetvářet je v duchu své podstaty.

Řekneme-li, že je něco tradiční, že je to tradice, máme na mysli cosi ustáleného. Za tradiční je považováno hlavně to, co se ve vědomí a projevech lidí udržuje formou paměti. Tradice je tedy formou předávání kulturních hodnot. Obecně tradiční jev vystupuje jednak jako součást kulturní dědictví, jednak jako výsledek nepřetržitého přebírání hodnot z generace na generaci.

Na kontinuitě výročních obyčejů se průběžně podílela zejména lokální společenství prostřednictvím svých členů, když se tradicí určený způsob chování, v daném společenství všeobecně přijatý, rozšířený a ustálený, uplatňoval v opakovaných situacích každodenního života jakožto součást systému společenské komunikace. Stabilizovanou kulturní formou společenského života lokálních společenství jsou výroční obyčeje i v současnosti. Podílejí se na uchovávání kulturní identity a zároveň jsou zdrojem kulturní rozmanitosti v širších souvislostech.

Z tohoto faktu vychází projekt řešený ve Východočeském muzeu v Pardubicích, zařazený mezi výzkumné programy VaV Ministerstva kultury České republiky na léta 2006 – 2011. Projekt reaguje na program s identifikačním kódem DB a s názvem „Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví“. Jedním z okruhů programu jsou „Jevy tradiční lidové kultury – identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území České republiky“ s cílem identifikovat, dokumentovat a zhodnotit prameny dosud existujících jevů tradiční lidové kultury a získané poznatky využít k jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci tradiční lidové kultury a jejích hodnot v České republice i v zahraničí. S ohledem na zadání tohoto okruhu podalo Východočeské muzeum v Pardubicích do veřejné soutěže projekt s názvem „Výroční obyčeje jako součást společenského života obyvatelstva východních Čech (současný stav v návaznosti na tradici a možné perspektivy), jehož řešení je rozvrženo na léta 2006 – 2008. Projekt byl přijat pod identifikačním kódem DB06P01RNK002, jeho řešitelkou je PhDr. Hana Vincenciová.

Tato stránka je určena široké veřejnosti. Informuje o průběhu řešení uvedeného projektu a zároveň upozorňuje na okruh stále existujících jevů tradiční lidové kultury v každodenním životě obyvatelstva konkrétního regionu. Poukázat na tyto jevy a tím i poděkovat jejich nositelům je vhodné už proto, že jejich hodnotu pro nás všechny si ne vždy uvědomujeme.

Jsme otevřeni Vašim podnětům. Sdělení k tématu stránky uvítáme na kontaktních adresách.